Wejście
Plan
Słownik
Kontakt
Linki
Obserwatorium Paryskie
EgzoplanetyCoRoTWykładyNarzędziaBaza danych
<-   Wyznaczanie strefy "zamieszkiwalnej", ekosfery   ->


O ile przyjmiemy opisany poniżej proces biochemiczny, to uda się stwierdzić na jakiego typu planetach można oczekiwać biologicznego życia. Ale by mogło się ono rozwijać muszą być spełnione pewne warunki. Na ogół te ostatnie są uznawane przez astronomów, ale dopuszczalne są pewne różnice i odstępstwa.

Podstawowym warunkiem jest występowanie środowiska w stanie ciekłym, bo ono znacznie ułatwia przenoszenie tworzywa potrzebnego do aktywności biochemicznej.

Woda jest ciekłym środowiskiem a priori obiecującym, bo jest jej najwięcej we Wszechświecie (inne to np.alkohol; metan i amoniak także mogą być ciekłe, ale w temperaturach znacznie niższych). Co więcej jest ona jednym z najlepszych rozpuszczalników co uprzywilejowuje biochemiczne reakcje i przemiany. Wszystko więc prowadzi do tego, by faworyzować warunki umożliwiające występowanie wody w stanie ciekłym.

Kolejnym podstawowym warunkiem, w ramach tradycyjnych pojęć termodynamiki, jest źródło "szlachetnej" energii(to znaczy w postaci nie termicznej) o bardzo małej entropii. Skądinąd ta energia powinna być dostarczana w sposób stały, bo przerwa prowadziłaby do zniszczenia organizmów. Najlepszym znanym źródłem energii ogromnej, sałej i o małej entropii, jest promieniowanie gwiazd.

Najlepszym zidentyfikowanym dotychczas miejscem, gdzie jednocześnie znaleźć można wodę w stanie ciekłym i gdzie dociera stałe oraz intensywne promieniowanie, jest planeta znajdująca się w takiej odległości od swej gwiazdy, by jej temperatura wynosiła około 300 K. Co więcej ta planeta powinna być wystarczająco masywna, by zapobiec ucieczce wody z jej powierzchni, i nie za masywna,by woda nie skryła się w głębokich warstwach, bez światła wodorowej atmosfery (choć ten ostatni warunek jest dyskusyjny). Nasze rozważania doprowadziły nas w ten sposób do poszukiwań życia biologicznego, w pierwszym rzędzie, na planetach o masach od 1 do kilku mas Ziemi, znajdujących się w odległościach od swej gwiazdy od 0,2 j.a. ( dla gwiazd typu M) do 1,5 j.a.(dla gwiazd typu F) (choć napawające nadzieją są także bogate w wodę i ogrzewane w procesach pływowych księżyce dużych planet, na przykład Europa). Taka krytyczna odległość, zależąca od typu gwiazdy, wyznacza wokół gwiazdy tak zwaną strefę zamieszkiwalną czyli ekosferę.